Kemia

Kemian opiskelu antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaamme, sitä miten se toimii ja kuinka ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Kemian avulla voi ymmärtää, miksi aineet ovat erilaisia ja miksi ne reagoivat tietyllä tavalla toistensa kanssa. Kemian tietojen ja taitojen avulla voi valmistaa uusia aineita hyödyttämään ihmiskuntaa.

Lukion kemian opintoja tarvitaan tekniikan, monien muiden luonnontieteiden (biologia, ravitsemustiede, farmasia) ja lääketieteen opinnoissa ja työtehtävissä.

Hyvistä matematiikan ja fysiikan taidoista on hyötyä kemian opiskelussa.

KE1 Kemia ja minä

Kemian merkitys opiskelijan omassa elinympäristössä

Aineen rakenteen tarkastelua

Tutustutaan aineiden jaotteluun

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous

Tavoitteena ymmärtää kemiallisen energian käsite ja energiamuutokset reaktioissa

Perehdytään merkittävien metallien ominaisuuksiin ja niiden jalostusprosesseihin

Opiskellaan sähkökemiaa

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus

Kemian merkitys ympäristölle ja yhteiskunnalle

Aineen ominaisuuksien tutkiminen

Opetellaan kemiallisten sidoksia

KE6 Kemiallinen tasapaino

Tutustutaan kemialliseen tasapainoon laskennallisesti

Graafiset mallit reaktionopeuden ja tasapainon kuvaamisessa

KE3 Molekyylit ja mallit

Tutustutaan hiilen yhdisteisiin ja mallinnetaan niitä

Opetellaan tulkitsemaan aineen rakennetta spetrien avulla

KE7 Biokemia

Opintojaksolla tutustutaan biomolekyylien rakenteisiin sekä solun biokemiaan.

KE4 Kemiallinen reaktio

Opetellaan orgaaniset reaktiotyypit

Havainnolistetaan kokeellisesti reaktioita

Tutustutaan muovien kemiaan

KE8 Abeille

Kertaavat opinnot

Valikko